Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Advokaten har ordet!


Skrevs av:Jessica Stålhammar Publicerades:2018-10-31Jessica Stålhammar 

Advokat/Partner

 

 

Vad är en skälig värvningsklausul?

 

Arbetsdomstolen har nu avgjort ett mål där man uttalat hur en s.k. värvningsklausul

(rekrytering av tidigare kollegor) bör vara utformad för att vara gällande enligt svensk rätt.

 

I anställningsavtal för dataspelsutvecklare i ett bolag har angivits att arbetstagare som slutar inte får försöka rekrytera personal eller på annat sätt förmå personal att sluta under en period om 24 månader (värvningsklausul). En tingsrätt har meddelat interimistiskt beslut gentemot tre f d anställda som försökt rekrytera tidigare kollegor, innebärande att de förbjudits vid vite om 1 miljon kr att bryta mot denna klausul.

 

Arbetsdomstolen upphävde senare tingsrättens beslut, med följande resonemang. Domstolen uttalade att man anser att värvningsklausuler i allmänhet har påtagliga inlåsningseffekter på arbetsmarknaden, varför man bör iaktta en restriktiv syn på tillåtligheten. Vid avgörandet om en konkurrensklausul är oskälig, ska en helhetsbedömning göras varvid följande ska beaktas: konkurrensbegränsningens syfte, dess inverkan på individens försörjningsmöjlighet samt om kompensation utgivits under spärrtiden.

 

Den aktuella värvningsklausulen träffade arbetstagare av alla yrkeskategorier och också personer som anställts efter att de berörda medarbetarna slutat hos bolaget. Vidare träffade den personer som själva aktivt sökte upp de tidigare medarbetarna för att få en anställning, inte enbart aktivt rekryterande.

 

Domstolen konstaterade att en värvningsklausul med kort bindningstid upp till sex månader skulle kunna vara motiverad. Eftersom bindningstiden i fallet var betydligt längre och värvningsklausulen alltför omfattande för att kunna motivera sitt syfte, ansågs den oskälig och helt ogiltig. Bolaget kunde alltså inte hindra avhopparna från företaget från att värva sina tidigare kollegor.

 

Rättsfallet kommer att vara vägledande framöver vid utformandet av värvningsklausuler (AD 2018 nr 61).
Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kommande Evenemang

Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av