Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Advokaten informerar!

 

Jessica Stålhammar,
advokat /partner

 

 

Nytt avtal om konkurrensklausuler!

 

Det tidigare avtalet om konkurrensklausuler inom den privata sektorn har ersatts av ett nytt avtal,

vilket förväntas få brett genomslag på arbetsmarknaden.

 

Företagshemligheter är i regel av stor betydelse för en verksamhet. Konkurrensklausuler används för att under en viss tid förhindra en anställd från att ta med sig kunskaper som man har förvärvat i tjänsten till ett konkurrerande företag. 

 

Konkurrensklausuler har blivit vanliga i anställningsavtal på senare år, likaså tvister om dess tolkning. I vissa fall kan avtalen vara befogade, men många gånger har konkurrensklausulerna oskäliga villkor. Klausulerna riskerar att låsa in anställda, hindra dem från att använda yrkeskunskaper och förhindrar rörligheten på arbetsmarknaden.

 

Svenskt Näringsliv och PTK träffade förra sommaren en ny överenskommelse om konkurrensklausuler. Överenskommelsen trädde i kraft den 1 december 2015. Avtalet om konkurrensklausuler i anställningsavtal ersätter ett tidigare avtal om konkurrensklausuler från 1969.

 

Det nya avtalet omfattar även tjänstesektorn, medan de gamla reglerna var inriktade på tillverkningshemligheter inom industrin. Syftet är att göra reglerna tydligare och att arbetsgivarna bara ska använda konkurrensklausuler när det finns fog för det. Avtalet är tydligare kopplat till företagshemlighetslagen och går att använda på alla företag där det finns företagshemligheter.

 

Konkurrensklausuler får nu användas för att skydda arbetsgivarens företagshemligheter oavsett arbetstagarens arbetsuppgifter och arbetsgivarens bransch och begränsas inte till en viss kategori av arbetstagare. En prövning av om en konkurrensklausul får användas i ett individuellt anställningsavtal ska dock göras i varje enskilt fall och användingen skal ske med restriktivitet. En intresseavvägning ska ske mellan arbetsgivarens intresse av att behålla företagshemligheterna och arbetstagarens intresse av att kunna utnyttja sina kunskaper m.m. Det finns även situationer då konkurrensklausuler inte får användas.

 

Bindningstiden får inte överstiga 18 månader. Tillämpningstiden för konkurrensklausulen ska svara mot arbetsgivarens behov och bara om det finns särskilda skäl får bindningstiden vara längre än 18 månader. I vissa fall får bindningstiden vara högst nio månader.

 

Ersättningen ska som tidigare uppgå till 60 % av månadsinkomsten, och inkluderar även rörliga lönedelar.

 

Svenskt Näringsliv och PTK har också kommit överens om regler för en skiljenämnd som ska döma i tvister enligt båda avtalen. Avtalet innehåller regler för skiljenämndens sammansättning, förfarandet inför skiljenämnden samt regler om bevisning, skiljedomar och beslut samt kostnader för skiljeförfarandet. 

 

 

 Publicerat: 2016-01-29 av: Jessica Stålhammar


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av