Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Advokaten har ordet!

 

 

 

Visselblåsare har nu enligt lagstiftaren fått förstärkt skydd mot repressalier.

Men blir det någon skillnad i praktiken genom den nya lagen (2016:749) om särskilt skydd

mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden?

 

Visselblåsare är viktiga för det svenska samhälle, bl.a. för att olika typer av missförhållanden ska upptäckas och beivras.

Men visselblåsare löper stora risker att drabbas av bestraffning, såsom uppsägning, omplacering, mobbning etc.

 

Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari i år. Lagen innebär enligt lagstiftaren en förstärkning av det skydd som redan finns för visselblåsare genom att arbetstagare som utsätts för en repressalie av sin arbetsgivare i strid med den nya lagen ska ha rätt till skadestånd.

 

Som grundläggande krav för att lagen ska vara tillämplig gäller att det ska vara fråga om ett larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Förutom arbetstagare skyddas också inhyrda i förhållande till inhyraren genom att de jämställs med arbetstagare vid tillämpning av lagen. Lagen innebär inte någon inskränkning av det skydd som kan gälla på annan grund, t.ex. lagen om anställningsskydd. Den nya lagen är tvingande till arbetstagarens fördel.

 

Normalt ska arbetstagaren först slå larm internt om denne misstänker att allvarliga missförhållanden försiggår. För att kunna gå vidare och även slå larm externt ställs högre krav på visselblåsaren. Då krävs det att man har fog för sitt påstående.

 

Man ska ha slagit larm internt först så att arbetsgivaren givits möjlighet att återkoppla. Man kan också slå larm till sin fackliga organisation, detta jämställs med ett internt larm. Om arbetsgivaren inte har återkopplat eller om den anmälan skall gå till också är inblandad ska man larma externt direkt. Det gäller också i andra fall, t.ex. om det finns risk för att bevismaterial förstörs.

 

Kravet för att visselblåsaren ska kunna få det förstärkta skyddet är att det rör sig om ”ett allvarligt missförhållande”. Vad innebär då detta? Det måste röra sig om ett brott som har fängelse på straffskalan och har skett i arbetsgivarens verksamhet, på arbetstid eller i arbetsgivarens lokaler.

 

Lagen har redan fått utstå en hel del kritik. Den utredning som för två år sedan la fram ett förslag till stärkt skydd för visselblåsare föreslog även ett identitetsskydd för att den enskilde ska våga läcka information. Denna del av förslaget föll ifrån utan att regeringen gav någon motivering därtill. Identitetsskydd finns idag redan i andra arbetsrättsliga fall, t.ex. vid anmälningar av brister i arbetsmiljön. Varför ska den som rapporterar om brister i arbetsmiljön ges ett större skydd?

 

En annan typ av kritik är att arbetsgivares system för att ta emot anmälningar är svåra att förena med personuppgiftslagen. Ett företag får behandla uppgifter om en person som anmälts av en visselblåsare enbart om det gäller en person i nyckelbefattning eller i ledande ställning. Denna konstruktion anser man är onödigt snäv eftersom även andra anställda kan förorsaka stor skada.

 

Den nya lagen är alltså tandlös i stora delar. Ett förslag på förbättring är ekonomiska incitament, vilket finns i t.ex. USA och Kanada. Ett annat sätt är att en organisation inleder verksamhet till stöd för visselblåsare, vilket fungerar i Storbritannien.Publicerat: 2017-01-16 av: Jessica Stålhammar


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av