Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Advokaten informerar!


Jessica Stålhammar 

Advokat/Partner

 

 

Nya regler vid rehabilitering - tuffare krav på arbetsgivaren

 

Sjukfrånvaron ökar och regeringen letar sätt att komma åt den oroväckande trenden, genom snabbare åtgärder för att förhindra långtidssjukskrivningar.

 

En proposition är att vänta inom kort efter att regeringskansliet utformat ett förslag om ”Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete” (Ds 2017:9).

 

 

Förslaget innebär i korthet:

1. Förslaget innebär att arbetsgivaren ska upprätta en rehabiliteringsplan för återgång i arbete, om det kan antas att en arbetstagares arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Uttrycket ”om det kan antas” markerar att det ska finnas omständigheter som talar för att nedsättningen i arbetsförmåga helt eller delvis kommer att bestå i mer än 59 dagar. Om arbetsgivaren tror att nedsättningen inte kommer att vara minst 60 dagar, bör det istället dokumenteras att arbetstagaren förväntas återgå i arbete inom kort.


2. När arbetsgivaren har skyldigheten att upprätta en rehabiliteringsplan, ska planen ha upprättats senast sjukdag 30.


3. Om det senare visar sig att nedsättningen kommer att vara nedsatt minst 60 dagar, trots att arbetsgivaren inte antagit detta inledningsvis, ska en rehabiliteringsplan upprättas omgående.


4. En plan för återgång i arbete behöver inte upprättas om det med hänsyn till arbetstagarens hälsotillstånd klart framgår att denne inte kan återgå i arbete (för att denna undantagsregeln ska vara tillämplig ska det finnas tydliga medicinska bevis för att återgång i arbete inte kan komma ifråga). Om hälsotillståndet senare förbättras, ska en rehabiliteringsplan omgående upprättas.


5. Rehabiliteringsplanen ska upprättas i samverkan med arbetstagaren.

 

Vad ska en plan för återgång i arbete innehålla?

Följande frågor kan t.ex. bli aktuella att ta ställning till:
• Möjlighet till att arbeta viss tid/deltidssjukskrivning
• Anpassning av arbetsplatsen eller arbetsuppgifter
• Omplacering, tillfällig eller permanent
• Behov av arbetstekniska hjälpmedel
• Behov av utbildning/omskolning till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren
• Behov av andra arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser som företagshälsovården eller annan leverantör av rehabiliteringstjänster kan tillhandahålla
• Hur kontakten med arbetsplatsen ska se ut under sjukskrivningen
• Vid vilka tidpunkter som insatser ska göras och hur parterna ska följa upp planen

 

Övriga regler om arbetsgivarens ansvar kring rehabilitering och arbetsrätt kommer inte att förändras. Försäkringskassan kan begära av arbetsgivaren att planen lämnas in till myndigheten.

 

Förslaget har väckt en del kritik, då det förväntas öka byråkratin för arbetsgivarna. De nya reglerna i socialförsäkringsbalken föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

 Publicerat: 2018-01-10 av: Jessica Stålhammar


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av