Göran Schrewlius, ledamot i styrelsen för Helsingborgs Företagsgrupper

Varför har du valt att engagera dig i styrelsen?
Jag ser ett stort värde i att vi företagare samverkar på våra företagsområde
– att kunna diskutera problem och förbättringar och gemensamt ställa
krav på ökar möjligheten till förändringar.

I styrgrupperna sker allt arbete ideellt och det har jag sett som en styrka
att diskutera ”rätt” saker, saker som är viktiga för området.
Jag har valt att engagera mig för att frågorna berör mig och arbetet
känns viktigt. Det har alltid varit ett mål för mig att ha ett ideellt uppdrag
parallellt med sin vanliga yrkesroll. Det skapar både dynamik och tillför erfarenheter för mig personligen.

Du har ju lång erfarenhet i företagsgruppen, hur vill du sammanfatta
Helsingborgs Företagsgrupper utveckling de senaste 10 åren?
Det största förändringen är att vi har gått från Samverkan till Påverkan.
Tidigare var fokus på att identifiera gemensamma möjligheter och problem
och tankar om vad vi kan göra och vill förändra. Idag har vi samarbetspartners där vi enkelt och snabbt får
igenom förändringar eller åtgärder.

Det viktigaste är samarbetet med Stadsbyggnadsförvaltningen.
När våra styrgrupper identifierar ett problem, hamnar det i en handlingsplan
som tas upp på ett av våra regelbundna möten med Stadsbyggnad.
Vi pratar om områdenas säkerhet, trafikproblem, skötsel av grönytor, behöva
av cykelvägar osv.

Vid mötet är representanter från alla våra styrgrupper och företagsområde
med – det tycker jag är helt fantastiskt.

 

Göran Schrewlius
Liisa Entrémattor

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se